top of page
iStock-1180187740.jpg

PROGRAM   

Rok 1. Fundamenty podejścia Gestalt do pracy z organizacjami

Na tym etapie uczestnik poznaje specyfikę Gestaltu Organizacyjnego i sposób pracy w tym podejściu.

Spotkanie 1. Wprowadzenie do podejścia Gestalt w pracy z organizacjami

Gestalt wprowadza do pracy z organizacjami perspektywę systemową, procesową, relacyjną i fenomenologiczną. W tej sesji skupimy się na teoretycznym spojrzeniu Gestaltu Organizacyjnego i jego kluczowych koncepcjach : Świadomości, Teorii Pola i Cyklu Doświadczania. Spotkanie to służy też jako model tworzenia relacji z Klientem/pracownikiem.

Spotkanie 2. Self jako główne narzędzie w procesie zmiany - trening interpersonalny Gestalt

Głównym narzędziem Praktyka Gestalt w organizacjach jest on sam. Poszerzanie świadomości swoich założeń w połączeniu z odkrywaniem zorientowanych na proces sposobów pracy z ludźmi w organizacjach, prowadzi do bardziej świadomego wyboru podejścia i metod pracy. Sesja poświęcona jest postawom i kompetencjom uczestników w kontekście pracy z organizacjami oraz tego, jak współtworzą oni realia swojej pracy z ludźmi.

Spotkanie 3. Usłyszeć i zrozumieć system - fenomenologia organizacji

Organizacje i systemy ewoluują i stają się coraz bardziej złożone, gdyż działają w polu międzykontekstowym. Nasza zdolność obserwowania i słuchania systemu staje się niezbędna, aby wspierać jego świadomość i rozwój. Trudność w pełnym zrozumieniu stale zmieniającego się otoczenia zwiększa potrzebę eksperymentowania i wypracowania metod nadawania sensu i znaczenia. Istotną rolę pełni tutaj historia i narracja. Podczas tej sesji będziemy badać charakterystyczne właściwości historii, z których zbudowane są organizacje. Skoncentrujemy się w szczególności na fenomenologicznej postawie i zdolności praktyka Gestalt do prowadzenia procesów zmian.

Spotkanie 4. Twórcze przystosowanie i "zdrowie" organizacji

„Zdrowa” organizacja to taka, która jest elastyczna i zdolna do twórczego przystosowania. Jej „zdrowie” najlepiej odzwierciedla sposób, w jaki ludzie w niej organizują swoje funkcjonowanie. To spotkanie skupia się na zrozumieniu głębszej, ukrytej dynamiki organizacji. Opór lub dysfunkcyjne zachowanie jednostek lub zespołów stają się funkcjonalne i użyteczne w momencie, gdy widzimy je jako element pola organizacyjnego.

Spotkanie 5. Paradoksalny proces zmiany organizacyjnej

Integracja wiedzy z realiami praktyki organizacyjnej. Refleksja nad doświadczeniami intermezzo (grupowe praktyki uczestników)  i indywidualnymi doświadczeniami uczestników.

Rok 2. Wykorzystanie podejścia Gestalt w pracy na różnych poziomach organizacji

Na tym etapie uczestnicy eksplorują możliwości interwencji na różnych poziomach organizacyjnych.

Spotkanie 6. Interwencje poziomu indywidualnego. Przywództwo i coaching.

Zmiana na poziomie organizacyjnym często wymaga wcześniejszej zmiany na poziomie osobistym. W szczególności dotyczy to zmian na poziomie kadry zarządzającej, której postawy i kompetencje wpływają na kulturę i efektywność organizacji. Spotkanie poświęcone jest indywidualnej pracy coachingowej w podejściu Gestalt.

Spotkanie 7. Interwencje poziomu interpersonalnego. Władza i konflikty.

W każdej organizacji relacje władzy są częścią sytuacji. Wyzwaniem jest ukształtowanie tych relacji w sposób konstruktywny. Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska władzy i ich zniekształcenia oraz zwiększać świadomość stosowanych przez uczestników strategii władzy.

Spotkanie 8. Interwencje poziomu zespołowego. Zarządzanie zmianą w zespołach zadaniowych.

Aby móc usprawniać procesy zmian w zespołach, wymagana jest znajomość ich specyficznych cech. Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska występujące w zespołach, dynamikę pracy grupowej i eksplorować możliwości skutecznych interwencji.

Spotkanie 9. Interwencje poziomu organizacyjnego. Praca nad kulturą organizacyjną.

Organizacje są częścią kultury, a każda z nich ma swoją własną kulturę organizacyjną. W tej sesji używamy metody konstelacji organizacji, aby zwiększać świadomość ukrytej dynamiki systemu. Zajmiemy się poszerzaniem wrażliwości na różnorodność i aspekty kulturowe organizacji.

Spotkanie 10. Podróżując między poziomami. Organizacja jako wielopoziomowa całość.

Spotkanie zamykające i podsumowujące proces stawania się Praktykiem Gestalt. Tutaj zintegrujemy zdobytą wiedzę, zamkniemy niedokończone tematy i doświadczenia. Przyjrzymy się rezultatom intermezzo, doświadczeniom uczestników z całego procesu szkolenia oraz ich potrzebom, które nie zostały jeszcze zaspokojone. Ważną częścią bloku jest kwestia domykania i integrowania procesów zmian.

bottom of page